ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Ondernemingsgegevens

Maatschappelijke benaming:               Vela V.O.F.
Commerciële benaming:                     Give-a-gift
Adres maatschappelijke zetel:            Neerpedestraat 311
(geen fysieke winkel)                           1070 Anderlecht
RPR:                                                     Brussel
Ondernemingsnummer:                      0652.757.144
Btw-nummer:                                    BE 0652.757.144
E-mailadres:                                      info@give-a-gift.be
Website:                                            https://give-a-gift.be


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Vela, een vennootschap onder firma (V.O.F.) met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070), Neerpedestraat 311 België, BTW BE 0652.757.144, RPR Brussel, (hierna ‘give-a-gift’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij give-a-gift.be. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van give-a-gift houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door give-a-gift aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden give-a-gift niet. Give-a-gift is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Give-a-gift is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door give-a-gift. Bij het niet beschikbaar zijn van een product kan give-a-gift niet aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 4: Online aankopen

De klant kan via de webshop van give-a-gift.be artikelen online aankopen. Bestellen op de webshop van give-a-gift.be is snel en eenvoudig. Het bestelproces bestaat uit slechts enkele stappen:

Kies je producten
Klik de producten van uw keuze aan. De eventuele specificaties zoals maat, kleur, aantal enzovoort kunnen aangeduid worden. Vervolgens klikt u op de link “In Winkelwagen”. U kunt nu de inhoud van uw winkelwagen bekijken of bijwerken. Het bestelproces kan afgerond worden door op de desbetreffende link te klikken of u kunt kiezen om verder te winkelen.

Gegevens invullen
Bij het afronden van het bestelproces vragen wij uw gegevens om de bestelling te kunnen verwerken.  U kunt desgewenst de verzendkosten berekenen. Nadien wordt u verzocht een account aan te maken of u in te loggen als u reeds geregistreerd bent. U dient vervolgens uw persoonlijke gegevens in te vullen.

Verzending
Kies de leveringsmethode van uw keuze.

Controle van bestelling
U krijgt nog een overzicht van de bestelling en de ingevulde gegevens ter controle.
Klik op “Bestel” om de bestelling te bevestigen.

Betaling
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via VISA / Mastercard
- via Bancontact
- via Paypal
- via overschrijving op rekeningnummer BE69 7340 4202 7378

U wordt doorgestuurd naar een SSL-beveiligde omgeving (Secure Socket Layer) waar u veilig op kunt betalen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van give-a-gift.be.

U krijgt vervolgens een mail met een trackingnummer om uw bestelling op te volgen. De producten kunnen niet worden afgehaald.

Give-a-gift.be is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van give-a-gift.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van give-a-gift.be te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover give-a-gift beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, nadat hij door give-a-gift is gewezen op de laattijdige betaling en give-a-gift de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen een termijn van 14 dagen, de wettelijke rente van 10% over het nog verschuldigde bedrag verschuldigd is. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt give-a-gift zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

Give-a-gift.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen en afleveren van de bestellingen.

Artikelen die besteld worden via give-a-gift worden verzonden naar België, Frankrijk en Nederland.
Give-a-gift doet beroep op de diensten van bpost voor de verzending van de bestellingen. De bestellingen kunnen thuis geleverd worden (thuislevering), in een ophaalpunt of in een pakjesautomaat.
De verzendingstarieven voor België bedragen 5,95 euro bij een thuislevering en 3,95 euro bij levering in een ophaalpunt of pakjesautomaat.  Een verzending naar Frankrijk kost 11,95 euro voor een thuislevering en voor Nederland 7.80 euro voor een thuislevering.  
Behoudens het geval van overmacht wordt de levering uitgevoerd binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling van de aangekochte goederen met inbegrip van de leveringskosten. Deze termijn is echter een richtlijn en kan sterk verschillen indien het beperkte beschikbare goederen betreft of indien deze goederen bij de leverancier op bestelling staan.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie (2 jaar) vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van give-a-gift (zie artikel 13) waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen op volgend adres: Vela, Neerpedestraat 311 1070 Anderlecht.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld aan give-a-gift. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan give-a-gift mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van give-a-gift via mail info@give-a-gift.be of via het contactformulier van de website https://give-a-gift.be/nl/contacteer-ons) . Vermeld hierbij steeds uw naam, voornaam, factuurnummer, telefoonnummer en uw IBAN-nummer van uw bankrekening.

Klanten moeten de goederen binnen de 21 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugsturen aan Vela, Neerpedestraat 311 1070 Anderlecht.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt give-a-gift zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Voor Klanten die gebruik wensen te maken van het herroepingsrecht zal give-a-gift het bedrag van de producten die de klant besteld heeft terugbetalen. De leveringskosten voor deze producten retour te sturen aan give-a-gift zijn voor rekening van de klant. Give-a-gift zal de Klant, na ontvangst van alle goederen door de klant, binnen de 14 dagen de klant terugbetalen (uitgezonderd de leveringskosten van de bestelling) via een overschrijving op het rekeningnummer van de klant.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

- betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
- goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;


Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Vela V.O.F., respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het creëren van klant- en bestellingsstatistieken, het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vela, Neerpedestraat 311 1070 Anderlecht, info@give-a-gift.be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Vela, Neerpedestraat 311 1070 Anderlecht, info@give-a-gift.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, give-a-gift heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Give-a-gift houdt online (anoniem) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren : Vela, Neerpedestraat 311 1070 Anderlecht, info@give-a-gift.be.


Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door give-a-gift om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Klantendienst

De klantendienst van give-a-gift is bereikbaar via e-mail op info@give-a-gift.be, via het contactformulier van de website (zie link: https://give-a-gift.be/nl/contacteer-ons) of per post op het volgende adres:
Vela
Neerpedestraat 311
1070 Anderlecht

Eventuele klachten kunnen op die manieren ingediend worden.  


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van give-a-gift. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Give-a-gift kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.